Zdeňka Šulcová - Obchodní podmínky

I.        Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového vzdělávacího ebooku "xxxx" (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.zdenkasulcova.cz nebo http://www.snadneuceni.cz

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Zdeňka Šulcová

Robčice 45
332 09 Útušice
Telefon: 777 098 383
IČ: 67117708

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II.       Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.zdenkasulcova.cz nebo http://www.snadneuceni.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.xxx.cz/objednavka. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.jak-napsat-ebook.cz/obchodni-podminky.pdf, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III.     Kupní cena, daňový doklad

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://www.xxx.cz/objednavka najdete konečnou cenu ebooku. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Způsob a forma platby

IV.        Způsob platby

a) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Zdeňky Šulcové

Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

Forma platby:

Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

Bonusy:

Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese http://www.xxx.cz), budou zaslány spolu s ebookem, po uhrazení částky.

Za ebook "xxx" fyzická osoba podnikatel Zdeňka Šulcová ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů.

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

V.      Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu:

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VI.      Ochrana údajů

Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://www.xxx.cz/ochrana-udaju.pdf

VII.            Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.zdenkasulcova.cz nebo http://www.snadneuceni.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.zdenkasulcova.cz nebo http://www.snadneuceni.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.